A- A A+

Cymraeg

Grants

General Grant Fund

The general grant fund may award grants of up to £100 to individuals who are registered sight impaired or severely Sight impaired who also live in North Wales.

The fund may provide grants for items which have been specifically designed for People with impaired vision.

Qualifying criteria

 • Individuals must be over 16 years of age (The North Wales Society have a separate grant making fund for children and young people under the age of 16)

 • Applicants must fill in a grant application form

 • We are unable to consider applications without a full supporting statement and a Quotation for the equipment or training provided.

 • Applicants in receipt of means tested benefit will be given priority – we may consider applications from individuals who do not meet these criteria on a case by case basis.

We are happy to consider applications for:

 • Specialist software or technology, daily living aids and equipment,

We will not consider applications for:

 • Holidays, Home improvements including carpets, cookers or kitchen equipment, televisions,

Application

If you would like to request an application form please contact The North Wales Society for the Blind on 01248 353604 or email steven@nwsb.org.uk

The fund is administered by the Directors of the North Wales Society for The Blind; applications for funding will be heard on the 2nd Tuesday of each month and must be submitted 5 days before

Childrens fund

The children’s fund was established to help meet the needs of children who have impaired vision, by providing special needs grants and specialist equipment.

Many families with young children who have vision impairments will have experienced lengthy delays and numerous application forms when applying for essential equipment like a CCTV system or specialist computer software. We hope to be able to attract enough support to be able to help meet some of these needs.

Childhood and teenage years are the building blocks for the future. We hope that this project will enable us to give Sight impaired and severely sight impaired children and young people with the tools, opportunities and support they need, to become confident and independent adults

If you feel able to help support the fund in any way – or if you would like to apply for a grant please contact Steven Thomas on 01248 353604.

 

Cymraeg yn unig....

Cronfa grant Dr Rhydian Fôn James

Roedd Rhydian Fôn James o  Rhos-isaf, Caernarfon yn economydd rhanbarthol, academydd ac yn weithredwr gwleidyddol.

Roedd ganddo gyflwr dirywiol- niwrolegol effeithiodd ar ei olwg yn ystod cyfnod diweddarach ei fywyd. Ni ddiffiniwyd Rhydian gan ei anabledd, ac roedd  wastad yn edrych am ffyrdd newydd ac arloesol i ddatblygu ei ddiddordebau academaidd a gwleidyddol.

Astudiodd Rhydian fathemateg ac economeg ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ac fe’i gwobrwywyd â’i radd PhD gan Brifysgol Aberystwyth yn 2012.

Roedd yn gyd-sefydlydd y grŵp ‘The Broken of Britain’, grŵp a ymgyrchai dros hawliau i bobl anabl. Cafodd ei waith ymgyrchu effaith ddofn  ar y mudiad dros hawliau i bobl anabl, mewn cyfnod pan  ddaeth pobl anabl yn ganolbwynt mesurau toriadau’r Llywodraeth Glymblaid.

Bu farw Rhydian yn 31 blwydd oed ar y 12fed o Ionawr 2016 – yn sgil  y teyrngedau aruthrol a’r cymorth derbyniwyd  bu modd i Gymdeithas Gogledd Cymru sefydlu cronfa grant i gofio amdano.

Sefydlwyd cronfa Rhydian Fôn James i helpu darparu cyfarpar a hyfforddiant, a chymorth ariannol, i ganiatáu mynediad teg a chyfartal i addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ddall a phobl rhannol ddall.

Gobeithia’r gronfa gefnogi pobl ddall a rhannol ddall yng Ngogledd Cymru er mwyn hybu eu haddysg neu ennill cyflogaeth drwy ariannu neu gyfrannu tuag at gost cyfarpar arbenigol, hyfforddiant ac asesiadau.

Gobeithiwn bydd y gronfa yn parhau i roi grym i genedlaethau dall a rhannol ddall y dyfodol iddynt allu cyrraedd eu hamcanion a chyflawni eu dyheadau.

Meini Prawf i gymhwyso

 •  Dylai unigolion fod dros 16 mlwydd oed. ( Mae gan Gymdeithas Gogledd Cymru grant ar wahân ar gyfer plant a phobl ifanc iau na 16)

 • Rhaid i ymgeiswyr llenwi ffurflen gais

 • Ni allwn ystyried ceisiadau heb ddatganiad cynorthwyol llawn a Dyfynbris gyfer y cyfarpar a’r hyfforddiant a ddarperir.

 • rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n derbyn budd-dal wedi’i brofi ar sail incwm – mae’n bosib y byddwn yn ystyried ceisiadau nad ydynt yn cyfarfod â’r meini prawf hyn achos wrth achos.

Yr ydym yn hapus ystyried ceisiadau ar gyfer:

 • Meddalwedd arbenigol, ffonau symudol wedi’u haddasu, embossers braille, hyfforddiant arbenigol, arddangoswr braille adfywiadwy, allweddell  wedi’u haddasu, ayyb.

Pethau nad ydym yn ystyried ceisiadau ar eu cyfer:

 • Gwyliau, Gwelliannau yn y cartref gan gynnwys carpedi, poptai neu gyfarpar cegin, setiau teledu.

Ymgeisio

 Os hoffech ffurflen gais, cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru ar 01248 353604 neu e-bostiwch  steven@nwsb.org.uk

Mae’r gronfa yn cael ei gweinyddu gan Gyfarwyddwyr Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru; Bydd ceisiadau am ariannu yn cael eu hystyried ar yr ail ddydd Mawrth o bob mis, ac mae’n rhaid iddynt gael eu cyflwyno pum diwrnod ynghynt.