A- A A+

English

Ein Tîm

Tîm y Ganolfan Adnoddau

Steven Thomas

Steven Thomas
Prif Weithredwr
steven@nwsb.org.uk

Rowena Thomas

Rowena Thomas
Resource Centre Administrator
admin@nwsb.org.uk

Bethan Williams

Bethan Williams
Engagement Officer
bethan@nwsb.org.uk

Ieuan Davies

Ieuan Davies
Peiriannydd Sain
ieuan@nwsb.org.uk

Mora Barton

Mora Barton
Cyfrifon a Biliau
mora@nwsb.org.uk

Nick Thomas

Nick Thomas
Swyddog Datblygu
nick@nwsb.org.uk

Patsy West

Patsy West
Cydlynydd Llyfrau Llafar Cymraeg
gwrando@nwsb.org.uk

Hywel Trewyn
Swyddog Cyfathrebu
hywel@nwsb.org.uk

Tîm Ailsefydlu

Dafydd Eckley

Dafydd Eckley
Senior Rehabilitation Officer
dafydd@nwsb.org.uk

Wendy Price

Wendy Price
Swyddog Adfer, Meirionnydd a Dwyfor
wendy@nwsb.org.uk

Anest Jeffery

Anest Jeffery
Swyddog Adfer dan hyfforddiant
anest@nwsb.org.uk

Sara Milner-Jones

Sara Milner-Jones
Swyddog Adfer dan hyfforddiant
sara@nwsb.org.uk 

Cyfarwyddwyr

Andrew

Andrew Hinchliff

Dechreuodd  fy mherthynas efo’r Gymdeithas ym 1999 pan yn cynrhychioli Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac rwyf wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor ac yn Ymddiriedolwr ers hynny. Rwyf wedi bod yn Hyrwyddwr Pobl Hŷn Conwy ers 16 mlynedd ac wrth gwrs mae llawer o gleientiaid y Gymdeithas yn hŷn. Rwy’n ddyn hoyw ac yn cynrychioli anghenion cymunedau amrywiol yn arbennig y rhai sydd â diagnosis penodol, a’r problemau y maent yn eu hwynebu. Dwi’n meddwl bod bodolaeth iach Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru yn wirioneddol bwysig i les ein cymunedau yn arbennig y rhai sydd angen cyfathrebu yn Gymraeg.

Peter

Peter Evison

Ar hyd fy oes rwyf wedi bod yn ffodus i gymryd rhan mewn sawl chwaraeon ac wedi bod yn ymwneud â chlybiau chwaraeon a hyfforddi erioed. Rwyf wedi bod yn aelod o Fwrdd Criced Cymru a than yn ddiweddar yn hyfforddi chwaraewyr ifanc yng Nghlwb Criced Bangor ac mewn ysgolion lleol. Hefyd yn hyfforddi hyfforddwyr criced yng Nghymru.
Arweiniodd fy nghariad at chwaraeon ac ymrwymiad i fuddion cymdeithasol a chorfforol chwaraeon ac ymarfer corff fi at Bwyllgor Cymreig yr elusen “Fields in Trust”, a elwid gynt yn “Gymdeithas Genedlaethol Caeau Chwarae”.

Wrth weithio gyda chydweithiwr â nam golwg deuthum yn ymwybodol o rai o anawsterau colli golwg ac rwyf wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn fy ngallu i helpu creu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a chefnogaeth i bobl gyda cholled  golwg.

John

John Roberts

Ers bod yn rhan o'r Gymdeithas rwyf wedi cael dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r ystod eang o gymorth a chefnogaeth sydd ar gael i unigolion sydd wedi colli eu golwg.  dros yr 20 mlynedd diwethaf rydym wedi gweld llawer o newidiadau mewn technoleg a gwasanaethau sydd wedi galluogi ein haelodau i gynnal eu hannibyniaeth a chyrraedd eu nodau.  rwyf wedi ymrwymo i barhau i ddatblygu a chynnig  y gwasanaethau newydd ac arloesol y mae ein haelodau'n dweud wrthym sy'n bwysig iddynt.

Mark Roberts gyda chi tywys

Mark Roberts

Rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr y Bwrdd ers dros 10 mlynedd.

Rwyf wedi fy nghofrestru'n ddall ers 1994 ac rwy'n berchennog ci tywys, ar hyn o bryd rydw i gyda'm trydydd ci o'r enw Forrest sy'n groes labordy du / adalw.

Fel person sydd wedi colli ei olwg, roedd yn anrhydedd i gael fy enwebu fel Cyfarwyddwr y Gymdeithas. Rwyf wedi elwa’n aruthrol o’u gwasanaeth dros y blynyddoedd a theimlais y gallwn gyfrannu llawer drwy fy nealltwriaeth o’r anawsterau y mae person sydd  wedi colli eu golwg yn wynebu. Wrth i bethau fynd rhagddynt gydag amser, mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn technoleg i’r deillion.  Rwyf wrth fy modd yn treulio amser ar fy nghyfrifiadur ac yn defnyddio’r darllenydd sgrin o’r enw JAWS. Mae'r meddalwedd hwn yn fy ngalluogi i gael mynediad at yr holl bethau y gall person â golwg arferol, mae wedi agor cymaint o ddrysau i mi dros y blynyddoedd.

Treuliais y rhan fwyaf o fy mywyd gwaith yn gweithio i Gyngor Gwynedd. Rwyf bellach wedi ymddeol sy'n fy ngalluogi i dreulio llawer o amser yn cerdded gyda fy nghi tywys Forrest. Ar wahân i gerdded milltiroedd bob wythnos, rydw i'n hoff iawn o chwaraeon, yn enwedig pêl-droed a rasio ceffylau.

Fel Cyfarwyddwr, edrychaf ymlaen yn fawr at sut y bydd y Gymdeithas yn datblygu yn y dyfodol a byddaf yn rhoi fy nghefnogaeth lwyr i’r sefydliad.

Gareth

Gareth Llwyd

‘Rwyf wedi bod ar fwrdd Cyfarwyddwyr y Gymdeithas ers i mi ymddeol o fy ngwaith fel Rheolwr gydag Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ynys Môn yn 2017. Bûm yn gweithio gyda’r Gymdeithas yn ystod y 1980au fel Technegydd Sain i gychwyn ac yna fel Swyddog Adfer a fu’n gyfrifol am ddatblygu’r Gwasanaeth Ail-sefydlu mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir yr hen Wynedd ar y pryd. Yna, bûm yn gweithio fel Gweithiwr Cymdeithasol yn Lerpwl ac ar Ynys Môn cyn ennill dyrchafiad i reoli gwahanol agweddau gweithredol a swyddogaethau busnes yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr Ynys.

Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn datblygu’r gwasanaeth Adfer a gwasanaethau cefnogol eraill, datblygu polisïau a chynlluniau strategol/busnes ac agweddau llywodraethant y Gymdeithas megis monitro a rheoli perfformiad a gwarantu ansawdd y gwasanaethau a ddarperir. ‘Rwyf yn gobeithio y bydd fy mhrofiad personol fel person dall ers yn ifanc iawn a fy mhrofiad proffesiynol fel Gweithiwr Cymdeithasol o gymorth i ddatblygu’r ystod eang o wasanaethau cefnogol a ddarperir i helpu pobl gydag amhariad ar eu golwg i addasu a datblygu sgiliau i’w galluogi i fyw bywyd cyflawn, mor ddiogel  ac mor annibynnol â phosibl.

Llysgenhadon

Meleri

Braint yw cael bod yn llysgennad i GWRANDO.

Rwyf wedi bod eisiau lleisio llyfrau Cymraeg ers blynyddoedd. Mi oedd genai freuddwyd o allu lleisio holl lyfrau Cymru! Roedd y dasg yn rhy fawr ar ben fy hun, ond ers cyfarfod criw GWRANDO’r Gymdeithas dwi wedi dechrau gwireddu’r freudddwyd honno. Mae’n bwysig i mi fod llyfrau yn mynd tu hwnt i’w tudalennau; bod y cyfle yna i bobl o bob oed gael mynediad at a mwynhad o lyfrau Cymraeg. Edrychaf ymlaen at gefnogi GWRANDO mewn unrhyw ffordd y gallaf.

Ymunwch â’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n barod i roi rhywfaint o’u harbenigedd a’u hamser i ymuno â’r Bwrdd Cyfarwyddwyr, i arwain strategaeth, adeiladu’r sefydliad, a mynd ati i sicrhau’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni cenhadaeth y sefydliad.

Rydym yn arbennig o awyddus i recriwtio’r rhai sydd â rhwydweithiau personol a phroffesiynol cryf a sgiliau ym maes trefniadaeth, cyllid, y gyfraith, busens neu ddatblygu cronfeydd.

Rôl Cyfarwyddwyr Cymdeithas  Deillion Gogledd Cymru yw:

  • Darparu strategaeth arweiniol

  • Gweithio gyda’r Prif Weithredwr i osod nodau ac amcanion

  • Goruchwylio arian y sefydliad

  • Mynd ati i ddiogelu’r adnoddau sydd eu hangen i weithredu cenhadaeth y sefydliad

Estynnwn groeso i’r Bwrdd i rai sy’n brofiadol neu am gymryd rhan am y tro cyntaf.

Dylai fod ymrwymiad personol cryf gan ymddiriedolwyr i nodau ac amcanion yr elusen. Os oes gennych ddiddordeb, neu os ydych yn gwybod am rywun a allai fod â diddordeb mewn gwneud cais i fod yn Gyfarwyddwr, ffoniwch Steven Thomas ar 01248 353604.