A- A A+

English

Swyddi

Teitl Swydd: Swyddog Cyfathrebu.

Rhif Post: 014

Gwasanaeth: Elusen Gyffredinol

Gradd: 3/4

Cyflog (ystod £23,893 - £28,770)

Cyfnod cyflogaeth – Cytundeb cyfnod penodol tair blynedd yn y lle cyntaf

  • Oriau: 37 Awr yr Wythnos (Bydd oriau rhan-amser / hyblyg hefyd yn cael eu hystyried)
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd.
  • Dyddiad cau: 1af o Fawrth 2024
  • Dyddiad y cyfweliad: wythnos yn dechrau 18fed o Fawrth 2024

Mae gan Gymdeithas Deillion Gogledd Cymru gyfle cyffrous i - Swyddog Cyfathrebu fod yn rhan o'u tîm ymroddedig sy'n cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl ddall a rhannol ddall yng Ngogledd Cymru

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod drefnus, hunangymhellol, creadigol sy'n gallu gweithio'n effeithiol o fewn tîm bach, cyfeillgar o staff. Gwaith y Swyddog Cyfathrebu fydd arwain ar gyfathrebu i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth am wasanaethau’r elusen.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol .

Mae profiad blaenorol yn ddymunol ond nid yn hanfodol, bydd cynllun hyfforddi a datblygu cynhwysfawr ar gael i'r ymgeisydd llwyddiannus.

Os ydych chi'n frwdfrydig am wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sydd wedi colli eu golwg a bod gennych sgiliau cyfathrebu a chodi arian rhagorol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cyfarwyddyd i Ymgeiswyr (word) - Cyfarwyddyd i Ymgeiswyr (pdf)

Swydd Ddisgrifiad (word) - Swydd Ddisgrifiad (pdf)

Manyleb Person (word) - Manyleb Person (pdf)

Hysbys (word) - Hysbys (pdf)

Ffurflen Gais (word) - Ffurflen Gais (pdf)

I wneud cais llenwch y ffurflen gais. I'w dychwelyd erbyn hanner dydd ar y 1af o Fawrth 2024 i steven@nwsb.org.uk

Neu Cysylltwch â Chymdeithas Deillion Gogledd Cymru ar steven@nwsb.org.uk, 01248 353604 am sgwrs anffurfiol.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru’n croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ac yn annog amrywiaeth er mwyn gwneud y gorau o gyflawniadau, creadigrwydd ac arfer da. Rydym yn croesawu amrywiaeth yn ein gweithlu ac yn ceisio sicrhau hyn a bod pob ymgeisydd a gweithiwr yn cael eu trin yn gyfartal a theg, waeth beth fo'u hoedran, eu hil, eu rhyw, eu crefydd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hanabledd na’u cenedligrwydd.