A- A A+

English

Llyfrau Llafar i Oedolion

Ar gael mewn llyfrgelloedd nawr!

clawr ar daith olaf

Ar Daith Olaf

Awdur Alun Davies

Darllenydd Eifion Lloyd Jones

Mae atgofion hunllefus achosion y gorffennol wedi gorfodi Taliesin i ymddeol fel ditectif. Mae e'n cyfrannu i bodlediad am Droseddau Gwir a phan fo linc i lofruddiaeth yn ei gyrraedd ef a Mari, y cyflwynydd, mae'n sylweddoli bod yna debygrwydd rhwng y weithred dywyll a'r hyn maen nhw wedi bod yn ei drafod ar Ffeil Drosedd. Ond pwy yw'r llofrudd a pham mae'n edrych i'r gorffennol?

Eifion yn darlllen
clawar ffenast

Ffenest

Awdur Amrywiol

Darllenwyr Bethan Gwilym a Rhun ap Iorwerth

Wyth stori ar gyfer dysgwyr Cymraeg lefel Sylfaen gan rhai o awduron gorau Cymru yn cynnwys Bethan Gwanas, Guto Dafydd, Mared Lewis a Lois Arnold. Mae’n addas i ddysgwyr sy’n dilyn cyrsiau iaith y Gogledd a’r De.

Rhun ap Iorwerth
Rhyngom

Rhyngom

Awdur Sioned Erin Hughes

Darllenydd  Elain Llwyd

Ceir yma wyth stori sy’n dangos inni werth rhyddid, ac sy’n dangos mai braint, ac nid hawl yw profi bywyd heb ffiniau. Ennillydd y Fedal Ryddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

Elain
clawr dathlu

Dathlu!

Awdur Rhian Cadwaladr

Darllenydd Rhian Cadwaladr

Ar drothwy eu penblwydd yn 60 oed, mae pedair o ffrindiau oes yn mentro ar daith arbennig. Ond a hwythau wedi byw bywydau gwahanol iawn a fydd chwarae yn troi yn chwerw?

rhian
clawr rhedeg i parys

Rhedeg i Parys

Awdur Llwyd Owen

Darllenydd Cai Fôn Davies

Ar ôl darganfod eu bod yn disgwyl babi mae cwpwl ifanc yn dianc o Fôn a dechrau bywyd newydd yng Nghaerdydd.  Yno caiff y darpar dditectif Sally Morris ei chyflogi gan y teulu i chwilio am eu merch a dechrau ar antur gyffrous a pheryglus sy’n ei harwain i isfyd tywyll y brifddinas, diwydiant twristiaeth Aberaeron ac i galon lwgr y mynydd copr.

Cai Fôn Davies recording
Ar Lwybr Dial

Ar Lwybr Dial

Awdur Alun Davies

Darllenydd Eifion Lloyd Jones

Llygaid am lygaid, dant am ddant. Ydi pobol sydd wedi tramgwyo yn haeddu cael eu cosbi?  Mae un llofrudd yn meddwl hynny. Dyna pam mae cyrff yn cael eu darganfod mewn amgylchiadau rhyfedd a  gwaedlyd. A fydd Taliesin MacLeavy  yn dal y llofrudd cyn i  fwy o bobl garw?

Dewch i mewn

Dewch i Mewn

Awdur Esyllt Maelor

Darllenwr Catrin Mara

Saith stori fer i ddysgwyr ar lefel Mynediad. Mae’r straeon yn sôn am bobol -  y da, y drwg a’r dan din.

Catrin Mara yn recordio
clawr Lloerganiadau

Lloerganiadau

Awdur Fflur Dafydd

Darllenwr Siân Teifi

Trysor o gyfrol o atgofion yr awdures amryddawn, fu erioed yn syllu tuag at y lloer. Mae cymaint mwy yn y gyfrol hon, hanes Silas Evans y seryddwr diymhongar o Aberystwyth; Christa McAuliffe yr ofodwraig, ac atomau golau y ffurfafen. Planed o gyfrol

Siân Teifi yn recordio
darlun digidol o ganwyll hefo'r rhif 60 oddifewn mewn ysgrifen melyn

Chwedeg

2022

Awdur Mihangel Morgan

Darllenydd Siân Teifi

Cyfres o straeon byrion yw 60, ond cyfres sy’n gweu at ei gilydd i greu darlun ehangach. Mae nhw’n cynnig cipolwg ar fywydau nifer o gymeriadau mewn tref fechan yng Nghymru rhwng 11 o’r gloch y bore a hanner dydd.

clawr mefus yn y glaw - Mefus wedi torri yn hanner

Mefus yn y Glaw

2022

Awdur Mari Emlyn

Darllenydd Gwen Davies

Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy’n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau’n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

Gwen Davies yn recordio
dyluniad digidol o gwpl wedi gwisgo yn smart, hefo'r mor yn y cefndir

Pum diwrnod a Phriodas

2022

Awdur Marlyn Samuel

Darllenydd Bethan Gwilym

Novel gyfoes lawn hiwmor ag iddi linyn storïol cryf gan  awdures boblogaidd. Daw dau deulu ynghyd mewn glân brodias dramor. Yn ddiarwybod, mae cwlwm eisioes yn bodoli rhwngddynt.

amlinelliad o ddynes ar gefndir du

Ar Drywydd Llofrudd

2022

Awdur Alun Davies

Darllenydd Eifion Lloyd Jones

Nofel dditectif boblogaidd a thwyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni, mae ddau dditectif, Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd.

drws du

Y Pumed Drws

2021

Awdur Sion Hughes

Darllenydd Elfed Williams

Hunanladdiad yw’r rheithfarn swyddogol yn dilyn darganfyddiad corf mewn ardal anghysbell ar arfordir Ynys Môn. Mae DI John yn amheus ac yn credu fod grymoedd cudd y seiri rhyddion ar waith.  Twyll yr heddlu, cam-drin domestig, marwolaeth amheus…dyma ddirgelwch arall i’r heddwas maferic.