A- A A+

English

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad un tro o £200 gan yr Awdurdod Lleol er mwyn helpu i dalu eu costau tanwydd. Mae hwn yn daliad ychwanegol i'r ad-daliad Bil Ynni gan Lywodraeth y DU, a’r Taliad Tanwydd Gaeaf a delir fel arfer i bensiynwyr.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd cymwys (un taliad yr aelwyd) sut bynnag maent yn talu am danwydd.

Bydd y cynllun ar agor i aelwydydd lle mae’r sawl sy’n gwneud cais neu ei bartner yn derbyn un o’r budd-daliadau lles isod unrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr 2022 a 31 Ionawr 2023:

 • Cymhorthdal Incwm

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

 • Credyd Cynhwysol

 • Credydau Treth Gwaith

 • Credydau Treth Plant

 • Credyd Pensiwn

 • Taliad Annibyniaeth Personol

 • Lwfans Byw i Bobl Anabl

 • Lwfans Gweini

 • Lwfans ar gyfer Gofalwyr

 • Budd-daliadau Cyfrannol

 • Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog

 • Lwfans Gweini Cyson

 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Am fwy o wybodaeth ewch I - Cynllun cymorth tanwydd Cymru: 2022 i 2023 | LLYW.CYMRU

Os ydych chi’n profi caledi ariannol, efallai yr hoffech wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) | LLYW.CYMRU.