A- A A+

English

CLWB CERDDED ERYRI LLYN CEFNI

LLYN CEFNI - 15fed Tachwedd 2023

Ar Ddydd Mercher 15fed o Dachwedd ‘rydym wedi trefnu taith gerdded o Lyn Cefni i Langefni drwy’r Dingle.
Byddwn yn cychwyn ym maes parcio Cronfa Ddŵr Cefni Rhosmeirch sydd ym mhen gogledd ddwyreiniol y gronfa ddŵr ar y B5111 tua milltir a hanner allan o Langefni.
Bydd rhan gyntaf y daith gerdded ar hyd ochr ogleddol y gronfa ddŵr, ar hyd llwybr coetir da cyn croesi’r hen reilffordd a chael egwyl ginio ar safle picnic y gronfa ddŵr ger Bodffordd.
Bydd y daith yn parhau ar lwybr y gronfa ddŵr i’r  lle byddwn yn ymuno â llwybr Dingle sy’n rhedeg wrth ymyl yr afon a’r hen reilffordd i lawr i Langefni. Bydd ein taith gerdded yn gorffen ym maes parcio Dingle ger Eglwys Sant Cyngar yng nghanol y dref.
Mae'r daith gyfan tua 4 milltir a hanner o hyd gyda rhywfaint o golled yn y graddiant yn gyffredinol, felly ddim yn rhy egnïol. Mae'r rhan fwyaf o'r daith gerdded ar hyd llwybrau ag arwyneb da gyda darn hir yn llwybr pren. Fodd bynnag, mae yna ychydig o ddarnau o lwybrau mwdlyd cul felly argymhellir esgidiau neu esgidiau glaw cryf.
Mae’r CDGC yn darparu bws i ni a fydd yn gadael swyddfeydd CDGC Stryd Fawr Bangor am 10:30, yn codi ym maes parcio “Park & Ride” Llanfair P.G. am 10:45 ac yn Llangefni, Dingle. maes parcio ger Eglwys Sant Cyngar am 11:10, i'r rhai sy'n dymuno gadael eu ceir yn Llangefni, yna ymlaen I’r maes parcio Cronfa Ddŵr Cefni lle byddwn yn cychwyn ar ein taith am 11:30.
Dylai'r rhai sy'n gwneud eu ffordd eu hunain i Langefni gwrdd â ni ym maes parcio Y Dingle am 11:10. Dylai unrhyw wirfoddolwyr sy'n talu'r tâl maes parcio gadw eu derbynneb taliad i gael ad-daliad gan y Gymdeithas. Nid oes tâl maes parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas.
Byddwn yn cwblhau ein taith gerdded yn Llangefni mewn pryd i'r bws ein codi am 14:45 ar gyfer ein taith yn ôl. Rydym yn disgwyl cyrraedd yn ôl ym Mangor tua 15:30.

Peidiwch ag anghofio eich bocs bwyd, diodydd a dillad cynnes sy’n dal dŵr.
Byddwn yn gohirio'r daith os bydd tywydd yn wael - Os bydd angen i ni wneud penderfyniad i ganslo, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a text  erbyn 8.am ar ddiwrnod y daith.
Wrth ymateb i'r e-bost hwn gallech gynnwys rhif ffôn symudol lle gallwn anfon negeseuon text os gwelwch yn dda.
Mae'n bwysig, os ydych yn bwriadu ymuno â ni, eich bod yn rhoi gwybod i Bethan cyn gynted â phosibl fel y gallwn drefnu'r bws

1. Ydych am ymuno â ni ar y daith?
2. A oes unrhyw un yn dod gyda chi?
3. A oes angen gwirfoddolwr tywysydd golwg arnoch?
4. Rhif ffôn symudol.
5. Lle byddwch chi'n cwrdd â'r grŵp?

Peter Evison a Mark Roberts
Bethan Sage Williams     Swyddog ymgysylltu 01248 353604 neu bethan@nwsb.org.uk.